Cookie- og Privatlivspolitik for Psykolog Rikke Papsøe

Dataansvar – Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Som psykolog behandler jeg persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt.

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

Behandling, indsamling og opbevaring af persondata

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Jeg indsamler data i forbindelse med følgende formål:

  • Terapi i min praksis og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger
  • Udsendelse af nyhedsbrev samt levering af online forløb og -produkter.
  • Administration af din relation til mig
  • Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevant for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt for mig at minimere mængden af data om dig. Jeg undersøger også, om nogle af de datatyper, jeg anvender, kan bruges i anonymiseret form. Det kan jeg gøre, hvis det ikke indvirker negativt på vores forpligtelser eller den tjeneste eller service, jeg tilbyder dig.

Jeg behandler kun nødvendige persondata

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg opdaterer dine persondata

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at jeg gennem Psykologloven er forpligtet til at opbevare din journal i fem år.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Kommer du i terapi hos mig, foreskriver Psykologloven, at jeg fører ordnede optegnelser for vores samarbejde. Du kan læse mere her.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata

Jeg beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

Jeg placerer cookies på din mobil eller computer, såfremt du giver samtykke til det. Dette gør jeg for at forbedre brugeroplevelsen på min hjemmeside, og for at kunne følge, hvordan du bruger min hjemmeside. Jeg bruger Google Analytics til dette, og det hjælper mig til at tilpasse og forbedre mine services og produkter samt indholdet på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Du skal være opmærksom på, at jeg – i forbindelse med terapeutiske samtaler i min praksis – er forpligtet til at opbevare dine data i fem år.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger jeg, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt, og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

Ændringer i cookie- og privatlivspolitik

Jeg forbeholder mig retten til at ændre denne politik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Hvis ovenstående privatlivspolitik giver anledning til spørgsmål fra dig, kan du altid skrive til mig på kontakt@psykologrikkepapsoe.dk.